MENU
776 793 049

Ochrana soukromí


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla") stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.


Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost SPORT REVOLUTION spol. s r.o., IČO: 27780988 adresa: Vinohradská 18, Praha 2 12000.Česká republika (dále jen „SPORT REVOLUTION“ nebo „Prodávající“).


Společnost SPORT REVOLUTION zpracovává osobní údaje těchto subjektů osobních údajů:


  • Kupujících, kteří uzavřeli s Prodávajícím kupní smlouvu, popř. o ní jednají.

  • Návštěvníků webu Prodávajícího dostupného na www.2117.cz (dále jen „web“),

  • Účastníků soutěže pořádané společností SPORT REVOLUTION.


OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍCH


Při uzavření kupní smlouvy (přes web, e-mailem, osobně) jsou vyžadovány osobní údaje vás jako Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a vámi jako Kupujícím, prodej zboží a poskytování služeb, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, telemarketing, provádění průzkumu trhu).


Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete jako Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@2117.cz. V takovém případě Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Jakožto Kupující máte právo vyznačením v závěru těchto pravidel udělit/neudělit Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů:


  • Pro předávání svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, tel. číslo.

  • Kupující může souhlas neudělit vyznačením v těchto pravidlech při podpisu smlouvy, popř. následně souhlas odvolat či podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@2117.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího. V případě odvolání souhlasu budou poskytnuté údaje vymazány. V případě vznesení námitky Prodávající tyto údaje pouze dále nezpracovává (nemaže je), dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBU


Jako návštěvník webu vyplněním kontaktního formuláře:


  • Souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení (newsletterů), reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumu trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x týdně, a zároveň,

  • prohlašujete, že zasílání informací dle bodu a) nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,

  • souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat e-mailem na info@2117.cz.


Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@2117.cz. V takovém případě společnost SPORT REVOLUTION tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


#video, #video-device { margin: 15px 0px -30px 0px; } #video video, #video-device video { display: block; width: 100%; height: auto; overflow: hidden; }
Nakupujte přímo od oficiálního distributora značky 2117